مهندسین مشاور طرح و آزمون ساختار
مهندسین مشاور طرح و آزمون ساختار
تعداد کالا
دنبال کنندگان
تعداد خرید
اعتبار نامه

فروش پایان معامه نیست ، شروع تعهد است

محصولات
اطلاعات فروشگاه

فارس , شيراز ,شهرک گلستان

07136208548
09173139000
توضیحات

وسایل و تجهیزات آزمایشگاهی و افزودنی بتن

loading